ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de verkoper aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Bij levering in gedeelten zal iedere zending voor de toepassing van deze voorwaarden als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
b. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met de verkoper.
2. Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege verkoper gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door verkoper schriftelijk anders is vermeld.
3. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst tot levering van goederen en/of het verrichten van dien- sten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de koper schriftelijk door verkoper is bevestigd, danwel verkoper met de levering een aanvang heeft gemaakt. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
4. Levering en leveringstijd
De levering geschiedt maximaal vier weken na bestelling, tenzij anders is overeengekomen. Indien overschrijding dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht zal de termijn worden verlengd. Aflevering geschiedt franco.
5. Overmacht
In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan: elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting rederlijkerwijs niet kan worden verlangd. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren, dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst mogen ontbinden.
6. Prijzen
Prijzen als overeengekomen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen dan is verkoper gerechtigd de prijs te verhogen. In dit geval heeft koper het recht de overeenkomsten te ontbinden.
7. Betalingsvoorwaarden
a. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen. In geval de betaling binnen 21 dagen geschiedt, verkrijgt koper een korting van 2%.
b. In geval van niet (tijdige) betaling is koper automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan verkoper, is koper over het uit- staande een onmiddellijke opeisbare rente, 1% per maand, verschuldigd.
c. Alle door de verkoper ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van koper, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de waarde van de vordering. Een en ander geldt ook ingeval van faillissement of surseance van betaling.
8. Eigendomsvoorbehoud
a. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van verkoper. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is koper niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is koper wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen.
b. Bij niet betaling heeft de verkoper het recht reeds afgegeven goederen bij de verkoper terug te halen. Koper dient daartoe medewerking te verlenen.
9. Aansprakelijkheid
a. Verkoper is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen indien hij deze had kunnen vermijden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze van hem mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid van verkoper blijft beperkt tot de kostprijs van het produkt. Dit behoudens eventuele wettelijke aansprakelijkheid.
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullen- de schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
c. De door verkoper te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door verkoper aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting).
d. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat koper na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij de verkoper heeft gemeld.
10. Garantie en Reclame
a. De koper dient terzake van gebreken binnen de overeengekomen termijn te reclameren. Reclames van welke aard ook dienen slechts schriftelijk ten kantore van de verkoper te worden ingediend. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een garantietermijn van 5 dagen na aflevering. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van verkoper.
b. Indien reclame gegrond is, worden de goederen na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen.
c. Reclame schort de verplichtingen van de koper niet op.
11. Ontbinding
De verkoper is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  1. de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet;
  2. de koper surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat;
  3. de koper een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
12 Geschillenregeling en toepasselijk recht
a. Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing, tenzij wettelijke regelingen dwingend anders voorschrijven.
b. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar verkoper gevestigd is.

Download bestand